Erasmus+ Írske predsedníctvo rozhodlo o budúcnosti programu

Tento týždeň sa podarilo Írskemu predsedníctvu v EÚ zjednotiť parlament a prijať dohodu o vzdelávacom programe pre mládež a dospelých pod názvom Erasmus+. Táto nová schéma pre rámec 2014 – 2020 nahradí doterajší Program celoživotného vzdelávania  a prvýkrát v histórii bude zahŕňať aj šport a neformálne vzdelávanie vo forme tréningov.

Celkový rozpočet programu je 16 mld. € , čo je v konečnom dôsledku nižšie číslo oproti navrhovanému 19 mld €. rozpočtu, nakoľko bola únia nútena urobiť značné škrty vo svojom rozpočte. No stále má v pláne priblížiť tento program čo najväčšiemu počtu ľudí a sprístupniť ho 4 miliónom. Pre porovnanie za uplynulé obdobie využili tento program 3 milióny ľudí. V otázke dostupnosti programu sa experti rozhodli predstaviť schému pôžičiek. Doris Pack, hlavný vyjednávač pre Erasmus+ balík obhajuje práve túto schému pôžičiek, a zdôrazňuje, že Erasmus nebol pre všetkých, takto môže byť, pretože granty sú nízke na to, aby pokryli značnú časť nákladov na život v zahraničí.

Program nielen kombinuje predchádzajúce časti Celoživotného vzdelávania (Leonardo, Grundtvig, Comenius, Erasmus, Transversal, Jean Monnet), ale sústreďuje sa aj na výmenu skúseností vo vzdelávacom procese a podporuje partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a biznis sférou.

Naviac sa bude sústreďovať pozornosť na medzikultúrne a medziinštitucionálne vzdelávanie v rámci neformálnych skupín a mládežníckych organizácií. Formálne bude táto činnosť spadať pod “Knowledge Alliances” vo vysokoškolskom prostredí a v dobrovoľnej činnosti bude takáto aktivita patriť pod “Sector Skills Alliances”. Príkladom takéhoto zamerania môže byť už samotné spomenutie dobrovoľníckych aktivít v Charte Erasmus, ktoré budú podpísané každou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá participuje na programe.

Tento program a hlavne jeho nová štruktúra by mala mať zásadný vplyv na vývoj mladých ľudí v Európe; má potenciál prekonať krízové obdobie práve vytváraním udržateľných pracovných miest a podporovaním zamestnateľnosti.

Júlia Marcinčinová

Zdroj: Írske predsedníctvo
Foto: Credit © European Union, 2013

Comments

comments