Komisia spúšťa iniciatívu pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, ktorá má podporiť inovácie a digitálnu gramotnosť v školách a na univerzitách

Viac ako 60 % deväťročných školákov navštevuje školy, ktoré ešte nemajú digitálne vybavenie. Európska komisia dnes predstavuje akčný plán s názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, pomocou ktorého chce nájsť riešenie pre tento problém, ako aj pre iné digitálne problémy brániace školám a univerzitám v poskytovaní kvalitného vzdelávania a digitálnych zručností, ktoré bude do roku 2020 vyžadovať 90 % pracovných miest. Na podporu tejto iniciatívny dnes Komisia zriadila novú webovú stránku Open Education Europa, ktorá umožní študentom, odborníkom a inštitúciám vzdelávania spoločne a bezplatne využívať otvorené vzdelávacie zdroje.

Približne 50 – 80 % študentov v krajinách EÚ vôbec nepoužíva digitálne učebnice, cvičebný softvér, vysielanie/zvukové záznamy, simulácie ani vzdelávacie hry. Väčšina učiteľov na primárnom a sekundárnom stupni sa nepokladá za „digitálne sebaistých“ a nemyslí si, že je schopná účinne vyučovať digitálne zručnosti, pričom až 70 % by privítalo viac odbornej prípravy v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Prístup k internetu na školách majú najmä žiaci v Lotyšsku, Litve a Českej republike (viac ako 90 %), čo je dvakrát toľko ako v Grécku a Chorvátsku (približne 45 %).

Vysokoškolské vzdelávanie takisto čelí digitálnym výzvam. Vzhľadom na to, že v nasledujúcom desaťročí sa má počet študentov v EÚ výrazne zvýšiť, je potrebné, aby univerzity upravili tradičné metódy výučby a ponúkli kombináciu výučby v triedach s možnosťami učenia cez internet, ako sú napr. hromadné otvorené internetové kurzy (HOIK). Mnohé univerzity však na túto zmenu nie sú pripravené.

Spoločná iniciatíva pod vedením Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Nelly Kroesovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za digitálnu agendu, pod názvom „Otváranie systémov vzdelávania“, sa sústredí na tri hlavné oblasti:

  • vytváranie príležitostí na inovácie pre organizácie, učiteľov a študentov;
  • vyššia miera využívania otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ), pričom sa má zabezpečiť, aby bol vzdelávací materiál, vytvorený pomocou verejných zdrojov, všetkým prístupný, a
  • lepšia infraštruktúra IKT a konektivita v školách.

„Vzdelávací priestor sa dramaticky mení počnúc školami cez univerzity až poza ich hranice: otvorené vzdelávanie založené na technológiách bude čoskoro nevyhnutné, nie iba výhodné, a to pre všetky vekové kategórie. Je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na to, aby najmä mladí ľudia boli vybavení takými digitálnymi zručnosťami, aké pre svoju budúcnosť potrebujú. Nestačí len vedieť, ako používať rôzne aplikácie či programy. Potrebujeme mladých ľudí, ktorí si vedia vytvárať svoje vlastné programy. Iniciatíva „Otváranie systémov vzdelávania“ nám má pomôcť otvoriť sa novým metódam učenia, aby mali ľudia lepšiu šancu zamestnať sa, aby boli tvorivejší, inovatívnejší a mali podnikateľskejšie myslenie“, uviedla komisárka Vassiliouová.

Podpredsedníčka Kroesová v tejto súvislosti dodala: „Mojim snom je, aby mala každá trieda do roku 2020 digitálne vybavenie. Vzdelávanie musí byť prepojené s reálnym životom. Nemôže byť paralelne existujúcim svetom. Mladí ľudia chcú používať technológie v každej oblasti života. Aby si našli zamestnanie, potrebujú byť digitálne gramotní. Táto realita sa musí odraziť nie iba v niektorých, ale vo všetkých našich školách a univerzitách.“

Iniciatívy súvisiace s akčným plánom „Otváranie systémov vzdelávania“ budú financované s podporou nového programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ a nového programu v oblasti výskumu a inovácií Horizon 2020, ako aj zo štrukturálnych fondov EÚ. Program Erasmus+ poskytne napríklad finančnú podporu poskytovateľom vzdelávania na prispôsobenie obchodných modelov technickým zmenám a na podporu rozvoja učiteľov prostredníctvom otvorených internetových kurzov. Všetky vzdelávacie materiály podporované prostredníctvom programu Erasmus+ budú voľne dostupné verejnosti na základe otvorených licencií.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: Európska Komisia 
Foto: © European Union 2011 PE-EP

Comments

comments