Lotyšsko je podľa Európskej Komisie pripravené na euro

Európska Komisia sa zhodla, že Lotyšsko dosiahlo vysoký stupeň udržateľného hospodárskeho zbližovania s eurozónou a navrhuje, aby Rada rozhodla o prijatí eura v Lotyšsku od 1. januára 2014.

Lotyšsko požiadalo Európsku komisiu aby vypracovala konvergenčnú správu. Konvergenčná správa sa vypracúva každé dva roky alebo na žiadosť z niektorého členského štátu. Podľa momentálnej správy Lotyšsko splnilo konvergenčné kritériá:

  • Inflácia – priemerná miera inflácie v Lotyšsku počas 12 mesiacov do apríla 2013 bola 1,3 %, t. j. výrazne pod referenčnou hodnotou 2,7 %.

  • Verejné financie (deficit a dlh) – pomer deficitu verejných financií k HDP dosiahol v roku 2010 úroveň 8,1 %, ale v roku 2012 klesol na 1,2 % a na základe najnovších prognóz Komisie z tejto jari sa predpokladá, že v roku 2013 zostane na úrovni 1,2 %.

  • Úrokové miery – priemerná dlhodobá úroková miera Lotyšska dosahovala počas uplynulého roka do apríla 2013 úroveň 3,8 %, čo bolo pod referenčnou hodnotou 5,5 %.

  • Výmenný kurz – lotyšský lat sa na mechanizme výmenných kurzov (ERM II) zúčastňuje od 2. mája 2005, čo je výrazne dlhšie, ako je minimum dvoch rokov.

Lotyšské právne predpisy v menovej oblasti sú zlučiteľné s legislatívou EÚ.

Podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro Oli Rehn uviedol: „Skúsenosti Lotyšska poukazujú na to, ako môže jedna krajina úspešne prekonať akokoľvek závažné makroekonomické nerovnováhy a vyjsť z nich silnejšia. V nadväznosti na hlbokú recesiu v rokoch 2008 – 2009 Lotyšsko podniklo rozhodné politické opatrenia, ktoré boli podporované z programu finančnej pomoci pod vedením EÚ – MMF a ktoré zvýšili pružnosť a prispôsobivosť jeho hospodárstva, pokiaľ ide o celkový rámec EÚ pre udržateľný a vyvážený rast. Vyplatilo sa to: Lotyšsko má byť podľa prognóz najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v EÚ v tomto roku.“

Ktoré z krajín, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004 alebo 2007 prijali menu Euro?

Päť štátov z dvanástich nových členských krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo 2007 už prijali spoločnú menu Euro. Slovinsko prijalo Euro v roku 2007, Cyprus a Malta v roku 2008, Slovensko v roku 2009, Estónsko v roku 2011 a Lotyšsko je pripravené.

Miroslav Hajnoš

 Foto: Credit © European Union, 2013

Comments

comments