Chceš sa stať členom?

Ak máš záujem aktívne sa podieľať na fungovaní a aktivitách OZ Európsky dialóg perspektívneho postoja, si kreatívny mladý človek, zaujímaš sa o dianie v Európskej únii, máš nápady, o ktoré by si chcel s nami podeliť čím by si prispel k dosahovaniu našich cieľov, stačí zaslať CV a motivačný list na sekretariát ED:

  • Katarína Adamcová, katarina.adamcova@europskydialog.eu.

Úspešní uchádzači budú kontaktovaní v čo najkratšom čase. V prípade ak máš záujem iba o prispievanie článkov do E-magazínu, poskytujeme možnosť stať sa tzv. “prispievateľom”.

1. Aktívne členstvo

Aktívny člen aktívne participuje na aktivitách EDPA, prispieva článkami na oficiálnu internetovú stránku združenia ako aj do E-magazínu ED. Pomáha pri šírení základných myšlienok EDPA a svojou činnosťou sa snaží obohatiť fungovanie OZ. Záujemca o aktívne členstvo musí splniť nasledovné kritériá:

  • vyplňiť žiadosť a zaslať ju na hore uvedenú adresu, 
  • počas prvých troch mesiacov preukázať svoj záujem formou písania článkov a aktívneho zapájania sa do činnosti združenia
  • po uplynutí 3 mesiacov si združenie vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí záujemcu za člena združenia, z čoho mu budú vyplývať všetky práva a povinnosti ako zakladajúcim členom 
  • žiadateľ sa stáva aktívnym členom po schválení jeho členstva Predsedníctvom a následne zaplatením členského poplatku

2. Prispievateľ

Prispievateľom je osoba, ktorá má záujem iba o prispievanie článkov do E-magazínu, prípadne na oficiálnu internetovú stránku združenia. Prispievateľ nie je povinný aktívne sa zapájať do ďalšej činnosti združenia. Nevyplývajú mu práva a povinnosti z aktívneho členstva v združení, je však povinný konať v súlade s poslaním združenia. Podmienkou pre pridelenie statusu “prispievateľa” je aktívne prispievanie článkami počas troch mesiacov a s následným rozhodnutím predsedníctva o schválení statusu “prispievateľa”.

Mate otázky? Kontaktujte náš sekretariát Katarínu Adamcovú na katarina.adamcova@europskydialog.eu