Pracovné skupiny

Európsky dialóg má štyri pracovné skupiny. Tieto pracovné skupiny sú zamerané na oblasti, ktoré považujeme za dôležité. Každá pracovná skupina má jedného vedúceho, ktorý spravuje, vedie a monitoruje celú pracovnú skupinu. Každý z členov Európskeho dialógu, môže byť len v jednej pracovnej skupine, ale skupiny navzájom komunikujú.

Pracovná skupina: Právo [PRAV]

Pracovná skupina PRÁVO je zameraná na priblíženie právnych otázok a problémov v rámci Európskej únie, predovšetkým postup, akým sa tvorí právo Európskej únie, Európsky právny poriadok, práva a povinnosti členských štátov, ale aj občanov a organizácií, všeobecné právne zásady fungovania EÚ, vrátane rozsudkov Súdneho dvora EÚ. Súčasťou činnosti právnickej skupiny bude aj analýza oblasti ľudských práv, prijatých opatrení na zabezpečenie ich dodržiavania, vrátane ich reálneho fungovania v praxi jednotlivých členských štátoch  ako aj mapovanie činnosti Európskeho ombudsmana.

Veronika Vaseková

Vedúca pracovnej skupiny PRAV
veronika.vasekova@europskydialog.eu

Pracovná skupina: Ekonómia a IT  [EKIT]

Pracovná skupina EKIT sa zaoberá aktuálnymi otázkami a problémami, ktoré súvisia s ekonómiou a hospodárstvom EÚ a jej jednotlivých členských štátov. Nezostanú nepovšimnuté ani oblasti regulácie finančných trhov a oblasť bankovníctva. Čoraz častejšie sa skloňuje IT bezpečnosť, eGovernance, a pod. Preto cieľom tejto skupiny bude informovať o týchto témach, ktoré čitateľom pomôžu zorientovať sa v daných problematikách, nakoľko finančná a informačná gramotnosť je v dnešnej dobe veľmi potrebná.

Lukáš Okál

Vedúci pracovnej skupiny EKIT
lukas.okal@europskydialog.eu

Pracovná skupina: Politika EÚ a Inštitúcie EÚ [POIN]

Pracovná skupina POIN sa venuje otázkam, ktoré sa týkajú aktuálnych politík EÚ a ich realizovania. Rovnako mapuje prebieh rozhodovacích procesov v rámci európskych inštitúcií. Táto skupina tiež približuje inštitúcie EÚ smerom k občanom.

Filip Sekan

Vedúci pracovnej skupiny POIN
filip.sekan@europskydialog.eu

Pracovná skupina: Vzdelávanie, kultúra a sociálne záležitosti [VZSO]

Pracovná skupina VZSO poskytuje informácie prevažne o jednotlivých vzdelávacích programoch a ostatných možnostiach doplnkového vzdelania, ktoré poskytuje EÚ a jej členské štáty. Zameriava sa taktiež na zdieľanie informácií o jednotlivých typoch stáží, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť uchádzačov na trhu práce. Pracovná skupina prináša taktiež aktuality z rôznych oblastí sociálneho života mladých, najmä z oblasti kultúry, informácie o zaujímavých podujatiach, seminároch či konferenciách.

Júlia Marcinčinová

profile_marcincinova

Vedúca pracovnej skupiny VZSO
julia.marcincinova@europskydialog.eu