Školenie novinárov: “Aktuálne problemy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu”

Kríza, nezamestnanosť, slabá konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov, nedostatočné čerpanie eurofondov a mnohé iné aktuálne problémy, nielen Európskej únie, sú predmetom rôznych diskusií na národnej i medzinárodnej úrovni. Inak tomu nebolo ani v prípade školenia novinárov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. apríla vo Vysokých Tatrách. Organizátormi podujatia boli Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom hospodárskej politiky.

Cieľom tohto dvojdňového seminára, ako už vyplýva zo samotného názvu „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“, bolo prispieť k informovanosti žurnalistov, ako sprostredkovateľov informácií pre verejnosť, o súčasných problémoch Európskej únie ako aj o jej samotnom fungovaní. Zámerom bolo taktiež poskytnúť im priestor na diskusiu k daným témam, ktorá za účasti odborníkov z rôznych oblastí mala prispieť k zvýšeniu odbornosti a “terminologickej správnosti” poskytovaných informácií.

Seminár bol rozdelený do viacerých zaujímavých panelov a prednášajúcimi boli osobnosti pôsobiace na európskej, národnej aj regionálnej úrovni. Príkladom je europoslanec Vladimír Maňka, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek, riaditeľ jedného z odborov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Tomáš, hlavný analytik Sberbank Vladimír Vaňo či riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky Igor Kiss.

Začiatočná časť seminára bola venovaná krátkemu historickému prehľadu o vzniku Európskej únie, následne jej jednotlivým inštitúciám, kde sa poukázalo na občasné nepresné označovanie, resp. zamieňanie jej jednotlivých inštitúcií (napr. Európska rada, Rada Európskej únie, Rada Európy). Na túto časť nadviazala problematika eurofondov a rozpočtovej politiky Slovenskej republiky. Záverečná časť semináru patrila aktuálnej téme – hospodárskej kríze. Jednotliví odborníci poukazovali na teoretické a praktické príčiny jej vzniku, ako aj na dôsledky a možnosti riešenia tejto nepriaznivej situácie v celej Európe.

Teoretická časť semináru bola zakončená ukážkou využitia eurofondov v praxi, a to exkurziou zrekonštruovaného mesta Levoča, kde účastníkov seminára okrem prehliadky námestia a pamiatok čakalo aj milé privítanie predstaviteľmi mesta.

Za Európsky dialóg perspektívneho postoja sa semináru zúčastnili Eva Cangárová a Katarína Adamcová, ktoré seminár hodnotili veľmi pozitívne, nakoľko jednotlivé témy boli podnetom pre nové zaujímavé články.

Eva Cangárová a Katarína Adamcová s europoslanecom Vladimírim Maňkom.

Eva Cangárová a Katarína Adamcová s Dušanom Chrenekom, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Eva Cangárová a Katarína Adamcová

Comments

comments