Slovenský projekt na odhaľovanie plagiátorstva v prácach vysokoškolákov dostal európske ocenenie!

Dnes 6.6.2013 Európska Komisia vyhlásila výsledky súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe. Slovensko zabodovalo projektom ANTIPLAG Centra vedecko-technických informácií SR, ide o systém odhaľovania plagiátorstva v prácach vysokoškolákov.

Bolo ocenených deväť iniciatív – z Chorvátska, Fínska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva, pričom každá z nich získala sumu 100 000 EUR. Finančná odmena bude slúžiť na rozšírenie iniciatív. Víťazi predstavia svoje činnosti s cieľom replikovať a posilniť iniciatívy na ďalšej konferencii o inovácii, ktorá sa bude konať v roku 2014 v Bruseli.

Slovenský projekt „ANTIPLUG“ Centra pre vedecko-technické informácie je unikátnym v celoeurópskom priestore spôsobom jeho implementácie. Povinne ho využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku. V Centrálnom registri sa sústreďujú bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce a zabezpečuje sa kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

Do súťaže sa prihlásilo 203 iniciatív, deväť víťazov vybrala nezávislá porota na základe štyroch kritérií: hospodársky vplyv iniciatívy, jej význam v súvislosti s výzvami, ktorým čelí naša spoločnosť, originálnosť, ľahká replikovateľnosť zámeru iniciatívy a zamýšľané využitie finančnej odmeny získanej v súťaži.

Miroslav Hajnoš

Zdroj: Európska Komisia

Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli

Foto: Ilustračná fotografia ED

Comments

comments